CieńLuny

273 teksty – auto­rem jest CieńLu­ny.

Wraz z wiel­kim ciosem przy­jaciela od­chodzę ja, Lu­na, której Cień po­jawił się tutaj. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 lipca 2014, 12:36

Gdy przychodzi nam kłamać w mo­men­cie praw­dy można uz­nać, że nie ma­my już nic do stracenia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lipca 2014, 00:45

Czy to nie my po­win­niśmy kształto­wać swój los, a nie los sam siebie? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lipca 2014, 13:11

Kartka z pamiętnika - Umieranie

29 czer­wca 2014r.
https://www.youtube.com/watch/?gl=PL&hl=pl&v=WJTXDCh2YiA

Chy­ba właśnie w ta­ki sposób się umiera.
Nie pa­nuję nad sobą, nad swoimi rucha­mi. Nie mogę so­bie po­radzić z moim nałogiem. Paz­nokcie wędrują za­miast niej po skórze, zos­ta­wiając za sobą czerwone [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 3 lipca 2014, 13:22

Pretensjonalne spojrzenia.

Przes­taję od­dychać, gdy Sa­mot­ność się dosiada.
Mi­mo że przyj­mo­wana jest jak sta­ra koleżanka.
Boję się jej, ma mo­je noże w rękach swoich.

Ty jed­nak znów spoj­rzysz i os­karżysz mnie,
Niewinną na dzień dzi­siej­szy duszyczkę,
O zbrod­nię, naj­gor­szą, zapewne.

Two­je spoj­rze­nie gor­sze od ostrza
wędrujące­go po moim ciele przez lata.
Bar­dziej bo­li, bar­dziej się umiera. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 czerwca 2014, 23:02

Będąc sobą bez ba­rier można krzyw­dzić tych, którzy żyli złudzeniem.
"Jes­tem jak granat!" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 czerwca 2014, 20:48

Wzlo­ty i upad­ki znów uka­zują się, je­dyne co mogę zro­bić to przy­pat­ry­wać im się... bezczynnie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 czerwca 2014, 16:20

Sek­re­ty, jed­no, je­dyne niedo­powie­dziane zda­nie, a zmieniło mi życie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 czerwca 2014, 21:49

Je­dynie ba­lan­sując na krawędzi jest się w sta­nie zo­baczyć, co można utracić. 

myśl • 12 czerwca 2014, 21:31

Popłynęła. Pat­rz. Popłynęła krew. Pat­rz! Popłynęła krew z jej ra­ny. PAT­RZ! Popłynęła krew z jej ra­ny lecz z Twej winy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 maja 2014, 21:39
Zeszyty
  • Plus – Coś, co in­spi­ruje.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CieńLuny

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 stycznia 2015, 13:41CieńLuny sko­men­to­wał tek­st Dobrze jest mieć świado­mość, [...]

5 września 2014, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiel­kim ciosem [...]

5 września 2014, 22:18scorpion sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiel­kim ciosem [...]